js jquery 刷新当前页面的几种方法

 剑鱼论坛 发表于 2021年01月26日 JS/jQuery  29
剑鱼论坛
LV 7 大学
最后在线:7小时前
加入时间:2年前
主帖:106  跟帖:72

我们在写前端页面的时候,经常会使用到刷新当前页面的功能,这篇我们来介绍HTML页面刷新的三种方法。

第一种方法:reload()

reload()方法用于刷新当前文档,类似于你浏览器上的刷新页面按钮。

代码如下:

location.reload();

第二种方法:replace()

replace() 方法是用一个新文档取代当前文档。

代码如下:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>剑鱼论坛(jianyuluntan.com)</title>
<script>
function replaceFun()
{
window.location.replace("http://jianyuluntan.com")
}
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="载入新的文档替换当前页面">

</body>
</html>

第三种方法:meta

这种方法不需要使用JavaScript,只需要在HTML文档里面的head区域里面加下面的代码:

<meta http-equiv="refresh" content="5">
这个是用于页面自动刷新的,其中的5指每隔5秒刷新一次页面。
论坛主帖
209
论坛跟帖
241
在线访客
0
今日主帖
0
今日跟帖
0
今日注册
5
242
http://jianyuluntan.com/gentie.html
http://jianyuluntan.com/postzan.html
http://jianyuluntan.com/postcai.html
http://jianyuluntan.com/postshoucang.html
http://jianyuluntan.com/gentiezan.html
http://jianyuluntan.com/gentiecai.html
http://jianyuluntan.com/huifu.html
http://jianyuluntan.com/xiugai.html
http://jianyuluntan.com/shanchugentie.html
1
XzA=
1
© 2019 - 2021 剑鱼论坛 版权所有
Powered by JianYuLunTan
剑鱼论坛 976666861
http://jianyuluntan.com/feedback.html
http://jianyuluntan.com/qiandao.html
http://jianyuluntan.com/denglu.html
0
http://jianyuluntan.com/adenglu.html
0
剑鱼论坛